WANAS – Informacje o gwarancjach

Firma WANAS Marek Waszkiewicz z siedzibą w Nisku, 37-400 przy ul. Nowej 29, wpisana do CEIDG NIP 865-213-72-90, REGON: 180230980.

Gwarancja

  • Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na poprawne działanie urządzeń.
  • Gwarancja jest liczona od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.
  • Gwarancja jest udzielana i ważna za okazaniem dokumentu zakupu centrali oraz wypełnionej karty gwarancyjnej.
  • Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji lub instalacji urządzenia.
  • Centrala wentylacyjna powinna być zasilana nieprzerwanie od momentu pierwszego uruchomienia, za wyjątkiem czasu, w którym prowadzone są czynności serwisowe.
  • Za usterki powstałe w wyniku braku zasilania producent nie odpowiada.
  • Koszt nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa reklamujący.
  • Firma świadczy usługi serwisowe na terenie Polski.